سل تخت

سل تخت

•    مناسب جهت تست پوشش¬ها
•    ساخته شده بر اساس طراحی سل خوردگی دستگاه پتانسیواستات EG&G
•    قابلیت تنظیم دما
•    قابل تست بر روی ورق و نمونه های تخت از ضخامت 5/0 تا 10 میلی متر
•    قابلیت تغییر سطح در معرض محلول از 2/0 تا 1 سانتیمتر مربع
•    قابلیت رویت داخل محلول
•    به دلیل اتصال الکتریکی از خارج، تماس الکتریکی بهتر برقرار می شود.
•    ورودی و خروجی گاز جهت هوادهی محلول


بالا