رفرنس الکترود (Zn/Zn

 

رفرنس الكترود Zn/ZnSO4

الکترود مرجع روی قابل استفاده برای آب و خاک‌های دارای دمای کم  

 

بالا