phمتر دیجیتال

 Ph متر دیجیتال

embed'>

embed'>از Ph متر دیجیتال برای اندازه گیری باز ها و اسید ها میتوان استفاده کرد.به همراه دستگاه یک عدد محلول بافر برای صحت کالیبراسیون وجود دارد. 

 

بالا