سند باتل خاک

سند باتل خاک :

embed'>در ازمایش دانسیته برای تعیین میزان تراکم خاک در محل از سند باتل استفاده می شود.این دستگاه داری دو مدل 4 و 6 اینچ بوده  و به همراه صفحه زیرین و کلاهک سند باتل تحوبل میشود.

بالا