استرکشن برقی اسفالت

حداکثر تا 1500g نمونه آسفالت

 و حلال درون ظرف استركشن ريخته ميشود،

سپس با دوران ظرف توسط موتور الكتريكي،

 محلول قير از نمونه جدا ميشود

و مصالح بدون قير درون ظرف باقي ميماند.

 دوران كاسه بدون ارتعاش و

با سرعت 3000rpm انجام ميشود.

 سرعت دوران در نمایشگر قابل مشاهده و تنظیم است 

 

بالا