تطویل و تورق

تورق از ریشه ورق به معنی ورقه ورقه شدن می باشد که به کمک گیج پولکی اندازه گیری می شود.

تطویل از ریشه طول به معنی طویل می باشد که به کمک گیج سوزنی اندازه گیری می شود.

بالا