تعیین حد انقباض

بنا به تعريف حد انقباض درصد رطوبتي است كه به ازاي كمتر از آن خاک تغيير حجم ندهد بوسيله اين آزمايش اطلاعاتي بدست مي آيد كه مي توان حد انقباض ، نسبت انقباض ، انقباض حجمي وانقباض يک جهتي را بدست آورد . هنگامي كه يک خاک رس اشباع به تدريج خشک مي شود ورطوبت خود را ازدست مي دهد حجم توده خاک كاهش مي يابد در حين عمل خشك شدن شرايطي فراهم مي شود كه باخشک شدن بيشتر خاک ، رطوبت نيز كم مي شود ولي حجم خاک تغيير نخواهد كرد درصد رطوبت خاک كه در آن درصد رطوبت ، كاهش حجم متوقف مي شود به عنوان حد انقباض تعريف مي شود نسبت حد رواني به حد انقباض (LL/SL )يك خاک اطلاعات خوبي در مورد خاصيت انقباض آن خاک بدست مي دهد .
بالا