تماس با ما

اطلاعات تماسمدیریت: مجتبی نائلی

 

شماره تماس+98(0)2146824240 - 46826535

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

پست الکترونیک: naeli@koosheshkaran.com فروش: لیلا حسنی

شماره تماس+98(0)2146851958

 

پست الکترونیک: sale@koosheshkaran.com forosh.kk@gmail.com

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

معاونت تولید و برنامه ریزی: محمد رضا احمدی

شماره تماس+98(0)2146880549 - 46828865

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

پست الکترونیک: ahmadi@koosheshkaran.com     معاونت امور مالی و اداری: علی بزرگزاده

شماره تماس+98(0)2146883698

پست الکترونیک:

a.b.zadeh@koosheshkaran.com

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

طراحی و تحقیقات: امیر نائلی

شماره تماس+98(0)2146824240 - 46826535

پست الکترونیک: technical@koosheshkaran.com   خدمات پس از فروش: اصغر احمدی

شماره تماس+98(0)2146818702-3 46851957

پست الکترونیک: service@koosheshkaran.com

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

برنامه ریزی تولید و انبارها: ملیحه عباسی

شماره تماس+98(0)2146824240 - 46826535

پست الکترونیک: planing@koosheshkaran.com     سیستم ها: مینا نائلی

شماره تماس+98(0)2146824240 - 46826535

بالا