مقایسه محصولات انسان

   

 

محصول

 

 

eWave8D/16D

 

eWave32-64-128D

 

eWave2S

 

eWave4S

 

تعداد کانال آمپلی فایر

 

 

8/16

 

32/64/128

 

2+1

 

3+1

 

نوع آمپلی فایر

 

 

تفاضلی/مستقیم

 

تفاضلی/مستقیم

 

تفاضلی/مستقیم

 

تفاضلی/مستقیم

 

دقت مبدل آنالوگ به دیجیتال

 

 

24 bit

 

24 bit

 

24 bit

 

24 bit

 

 

 

نرخ نمونه برداری هرکانال

 

 

1 ks/s

 

500s/s

 

10ks/s

 

 

5ks/s

 

پردازش گر

 

 

32bit/128MHZ

 

32bit/153MHZ

 

32bit/128MHZ

 

32bit/72MHZ

 

 

 

نوع اتصال

 

USB2

Bluetooth wireless

 

WI-FI/USB2

 

USB2

USB2

Bluetooth wireless

 

 

محرک جریان

 

 

ندارد

 

ندارد

 

دارد((5mA,150v،1µA  range

 

دارد(100 mA,350v)

 

بهره

 

 

6

 

6

 

6

 

6

 

ورودی دیجیتال

 

 

2

 

2

 

2

 

2

 

خروجی دیجیتال

 

 

2

 

2

 

2

 

2

 

ورودی آنالوگ

 

 

1

 

 

0

 

0

 

0

 

خروجی آنالوگ

 

 

1

 

 

0

 

0

 

0

 

ابعاد(طول/عرض/ارتفاع)mm

 

 

120x28x60

 

155x33x95

 

120x28x60

 

155x33x95

       

        مقاومت ورودی

 

 

10Ω

 

10Ω

 

 

 

 

10Ω

 

10Ω

 

کارکردباتری قابل شارژ

 

12 Hours

12Hours

12 Hours

12 Hours

 

پهنای باند فیلتر

DC -500Hz

DC -250Hz

DC -5KHz

DC -2KHz

کاربرددرثبت الکتروانسفالوگرام/

الکتروکورتیکوگرام/

الکتروکاردیوگرافی/

الکترومیوگرافی

الکترواکولوگرافی

 

دارد

 

دارد

 

دارد

 

دارد

کاربرددرثبت پتانسیل

وابسته به رخداد(ERP)

 

دارد(8/16ch)

 

دارد(32/64/128)

 

ندارد

 

ندارد

سنسور مقاومت پوست،دما،فشارخون حجمی،

EEG,EMG,ECG

 

دارد

 

دارد

 

ندارد

 

ندارد

 

ثبت پتانسیل میدانی(LFP)

 

ندارد

 

ندارد

 

دارد

 

 

دارد

 

ثبت تک واحدی(SUR)

 

 

ندارد

 

ندارد

 

ندارد

 

ندارد

ثبت داخل سلولی

Patch Clamp (Voltage /Current

 

ندارد

 

ندارد

 

ندارد

 

ندارد

 

 ثبت سرعت هدایت عصبی(NCV)

 

ندارد

 

ندارد

 

دارد

 

دارد

 

کیندلینگ

 

 

ندارد

 

ندارد

 

دارد

 

دارد

 

پتانسیل برانگیخته بینایی

 

 

ندارد

 

ندارد

 

دارد

 

دارد

 

دسته بندی اسپایک ها

 

 

ندارد

 

ندارد

 

ندارد

 

ندارد

بالا