کابل ثبت 4کانال تفاض

 

تصویر

 

دستگاه ثبت

 

کاربرد

 

عنوان

 

کد کالا

 

eWave2

ewave4

ewave8/16/32/64/128

 

کابل ثبت امواج

 

EEG,ECG,EMG

 

،تفاضلی تا 4 کانال

 

 

کابل ثبت 4 کانال تفاضلی انسانی

C103

بالا