تغذیه 5 ولتی

 

تصویر

 

دستگاه ثبت

 

عنوان

 

کد کالا

 

eWave2, eWave4,

 

eWave8/16/32/64/128

eLab2

 

 

eWave2, eWave4,

 

eWave8/16/32/64/128

ePulsB

eLab2

 

 

تغذیه 5 ولتی

(barrel connector)

 

تغذیه 5 ولتی(USB)

 

C302

 

 

C303

 

 

 

 

 

بالا