راه اندازی و حذف نوی

حذف نویز و ارائه کمک های فنی جهت راه اندازی تکنیک های جدید الکتروفیزیولوژی حیوانی با توجه به قابلیت دستگاه 

 

بالا