حذف نویز سیستم های ا

راه اندازی سیستم های الکتروفیزیولوژی انسانی  و رفع عیب و حذف نویز و ثبت دقیق سیگنال های زیستی 

در استای کمک به اهداف پژوهشی و درمانی کاربران و به منظور حذف نویز و رفع عیب سیستم های الکتروفیزیولوژی انسانی میتوانید از یاری متخصصان پرتو دانش استفاده نمایید . 

بالا