درباره اهم متر

اهم متر

وسیله ایی که توسط آن پارامترهای مختلف  مدارها وقطعات الکتروونیکی رابررسی میکند. اندازه

گیری مقدار مقاومت،مقدار ولتاژ متناوب،مقدار ولتاژ مستقیم و مقدار جریان می باشد و به آن اندازه

گیر چند حالته یا مولتی متر می گویند.

اهم متربردونوع کلی است:

1-آنالوگ

2-دیجیتال

کارکرد در نوع دوم با توجه به اینکه اکثر عملیات سنجش و تغییر رنج بصورت اتوماتیک میباشد راحت تر

و دقیق تر میباشد.

روش اندازه گیری اهم:

مقاومت الکتریکی یکی از مشخصات و پارامترهای مهم قابل اندازه گیری در برق و الکترونیک میباشدبرای سنجش این پارامتر حتما باید مدار و قطعات مورد سنجش فاقد هرنوع جریان الکتریکی مستقیم و متناوب باشند در غیراینصورت اهم متر شدیدا آسیب خواهد دید برای اندازه گیری اهم یک مدار و یا قطعه الکترونیکی با انتخاب حالت اهم برروی اهم متر و قطع تغذیه مدار و یا قطعه  سیمهای اهم متر را به دوسر قطعه مورد سنجش وصل کرده و مقدار نشان داده شده را قرائت مینماییم محل اتصال سیم های اهم متر برروی اهم متر ورودیهای (COM ) و (mAΩV  ) میباشد.

 
بالا