دانگل ثبت تک کانال ح

 

تصویر

 

دستگاه ثبت

 

کاربرد

 

عنوان

 

کد کالا

 

eWave

eLab

ePulsb

ثبت پتانسیل قلبی درحیوانات آزمایشگاهی

دانگل ثبت تک کانال حیوانی

C114

بالا