کابل ثبت 8 کانال انسانی

  • نام فروشگاه:  پرتو دانش آسمان
  • شرح و توضیح :
  • قیمت: 10,000,000 ریال
  • قیمت به حروف:     ( ده میلیون ریال )
  •     1
  • bag
  • افزودن کالا به سبد خرید
کابل 8 کانال ثبت انس

 

تصویر

 

دستگاه ثبت

 

کاربرد

 

عنوان

 

کد کالا

 

eWave2

ewave4

ewave8/16/32/64/128

elab2/4

کابل ثبت امواج EEG/EMG/ECG، رفرنس مشترک تا 8 کانال

کابل ثبت 8 کانال انسانی

C101

 

تصویر

 

دستگاه ثبت

 

کاربرد

 

عنوان

 

کد کالا

 

eWave2

ewave4

ewave8/16/32/64/128

elab2/4

کابل ثبت امواج EEG/EMG/ECG، رفرنس مشترک تا 8 کانال

کابل ثبت 8 کانال انسانی

C101

بالا