کابل ثبت 2 کانال تفاضلی حیوانی

  • نام فروشگاه:  پرتو دانش آسمان
  • شرح و توضیح :
  • قیمت: 10,000,000 ریال
  • قیمت به حروف:     ( ده میلیون ریال )
  •     1
  • bag
  • افزودن کالا به سبد خرید
کابل ثبت 2کانال تفاض

 

 

تصویر

 

دستگاه ثبت

 

کاربرد

 

عنوان

 

کد کالا

 

eLab2 

eLab4

eLab8

 

کابل ثبت امواج

 

EEG,ECG,EMG

 

،تفاضلی تا 2 کانال

 

 

کابل ثبت 2 کانال تفاضلی حیوانی

C105

 

 

تصویر

 

دستگاه ثبت

 

کاربرد

 

عنوان

 

کد کالا

 

eLab2 

eLab4

eLab8

 

کابل ثبت امواج

 

EEG,ECG,EMG

 

،تفاضلی تا 2 کانال

 

 

کابل ثبت 2 کانال تفاضلی حیوانی

C105

بالا