کابل ثبت و تحریک (ثبت هوشیار جوندگان)

  • نام فروشگاه:  پرتو دانش آسمان
  • شرح و توضیح :
  • قیمت: 2,000,000 ریال
  • قیمت به حروف:     ( دو میلیون ریال )
  •     1
  • bag
  • افزودن کالا به سبد خرید
کابل ثبت تحریک feari

 

تصویر

 

دستگاه ثبت

 

کاربرد

 

عنوان

 

کد کالا

 

eWave

eLab

ePulsb

مطالعات kindlingالکتریکی ویاشیمیایی ،ثبت EEG،پتانسیل میدانی به صورت هشیار،تحریک عمیق مغزیDVSوسایر مطالعات مشابه

کابل ثبت تحریک fearing moving

C114

 

تصویر

 

دستگاه ثبت

 

کاربرد

 

عنوان

 

کد کالا

 

eWave

eLab

ePulsb

مطالعات kindlingالکتریکی ویاشیمیایی ،ثبت EEG،پتانسیل میدانی به صورت هشیار،تحریک عمیق مغزیDVSوسایر مطالعات مشابه

کابل ثبت تحریک fearing moving

C114

بالا