دانگل ثبت 1 کانال رفرنس مشترک حیوانی

  • نام فروشگاه:  پرتو دانش آسمان
  • شرح و توضیح :
  • قیمت: 10,000,000 ریال
  • قیمت به حروف:     ( ده میلیون ریال )
  •     1
  • bag
  • افزودن کالا به سبد خرید
دانگل ثبت 1 کانال رف

 

تصویر

 

دستگاه ثبت

 

کاربرد

 

عنوان

 

کد کالا

 

eLab2

 

eLab4

 

eLab8

 

دانگل ثبت امواج

 

EEG,ECG,EMG

 

،ر فرنس مشترک تا 1 کانال

 

 

دانگل ثبت 1 کانال رفرنس مشترک حیوانی

C107

 

تصویر

 

دستگاه ثبت

 

کاربرد

 

عنوان

 

کد کالا

 

eLab2

 

eLab4

 

eLab8

 

دانگل ثبت امواج

 

EEG,ECG,EMG

 

،ر فرنس مشترک تا 1 کانال

 

 

دانگل ثبت 1 کانال رفرنس مشترک حیوانی

C107

بالا