نانو اسپکتروفتومتر بازتابی و رنگ سنجی مدل: NanoSpec R

  • شرح و توضیح :
  • این دستگاه جهت طیف گیری از سطوح استفاده می گردد.
    بالا