طیف سنج آرایه ای فرابنفش-مرئی مدل: Spectronix Ar 2015

  • شرح و توضیح :
  • طیف ‌سنج فرابنفش - مرئی با آشکارساز آرایه‌ای قابلیت طیف‌گیری در ناحیه فرا بنفش-مرئی طیف الکترومغناطیس را در کمتر از ثانیه بطور همزمان دارد. نرم افزار سیستم امکان نمایش همزمان طیف‌ها و پردازش آن را ارائه می‌نماید.
    بالا