نانودراپ اسپکتروفتومتر مدل:Nano Ar 2015

  • شرح و توضیح :
  • دستگاه نانو دراپ اسپکترو فتومتر برای آنالیز مواد به روش طیف سنجی در حجم میکرو لیتری از نمونه مورد استفاده قرار می گیرد. قابلیت طیف گیری از نمونه در حد یک قطره کوچک در بازه طول موجی 800-200 نانومتر به صورت همزمان را دارا می باشد.
    بالا