ثبت نوار عضله

         ثبت نوار عضله از مدل های حیوانی         

 

      مراحل:         

1.     اتصال الکترودها بر روی عضله ( تهاجمی و غیر تهاجمی)

2.     چک کردن صحت سیگنال و تنظیمات مربوط به هر گونه حیوانی

3.     نحوه کار با دستگاه eLab

4.     نحوه کار با نرم افزار eProbe

5.     آنالیز داده های عضله

بالا