ژورنال کلاب

 

برای شرکت در ژورنال کلاب تخصصی انجمن نوروالکتروفیزیولوژی، رزومه خود را به آدرس ایمیل info@ScienceBeam.com ارسال نمایید.

 

 

از اهداف این ژورنال کلاب ارتباط بین علوم پایه و بالینی و مباحث بین رشته ای می باشد.

ژورنال کلاب ها به صورت هدف دار بوده و منتهی به طرح پژوهشی می شود.

حق اعضای شرکت کننده در هر طرح، محفوظ خواهد بود. 

بالا