کارگاه پیشرفته نوروفیدبک با رویکرد clinicalQ

  • شرح و توضیح :
  • https://t.me/bio_neurofeedback/1724
نوروفیدبک

         آموزش نوروفیدبک        

    
     مقدماتی:          

1.     نحوه ثبت EEG و آشنایی با مفاهیم سیگنال

2.     اتصال الکترودها بر روی جمجمه ( سیستم 20-10)

3.     چک کردن صحت سیگنال

4.     ارزیابی بر اساس جمعیت نرمال

5.     آنالیز داده ها

6.     استفاده از پروتکل های درمانی نوروفیدبک

7.     نحوه کار با دستگاه eWave

8.     نحوه کار با نرم افزار eProbe

 

 

    پیشرفته:             

 

1.     نکات مرتبط با مراجعان و اثربخشی بیشتر نوروفیدبک

2.     ارزیابی بر اساس جمعیت بالینی

3.     تعریف پروتکل های درمانی نوروفیدبک

4.     استفاده از پروتکل های متنوع

5.     نحوه کار با دستگاه eWave

6.     نحوه کار با نرم افزار eProbe

7.     مشاوره فنی درباره خرید دستگاه نوروفیدبک

نوروفیدبک

         آموزش نوروفیدبک        

    
     مقدماتی:          

1.     نحوه ثبت EEG و آشنایی با مفاهیم سیگنال

2.     اتصال الکترودها بر روی جمجمه ( سیستم 20-10)

3.     چک کردن صحت سیگنال

4.     ارزیابی بر اساس جمعیت نرمال

5.     آنالیز داده ها

6.     استفاده از پروتکل های درمانی نوروفیدبک

7.     نحوه کار با دستگاه eWave

8.     نحوه کار با نرم افزار eProbe

 

 

    پیشرفته:             

 

1.     نکات مرتبط با مراجعان و اثربخشی بیشتر نوروفیدبک

2.     ارزیابی بر اساس جمعیت بالینی

3.     تعریف پروتکل های درمانی نوروفیدبک

4.     استفاده از پروتکل های متنوع

5.     نحوه کار با دستگاه eWave

6.     نحوه کار با نرم افزار eProbe

7.     مشاوره فنی درباره خرید دستگاه نوروفیدبک

مدرسه الکتروفیزیولوژی و علوم شناختی

 اولین مدرسه الکتروفیزیولوژی و علوم شناختی

 

به توجه به گسترش فعالیت های کارگاهی موسسه پرتو دانش در سال 96 و برگزاری بیش از 40 کارگاه با موضوعات مختلف در بخش علوم اعصاب و الکتروفیزیولوژی، کارگاههای موسسه پرتو دانش در سال 97 در قالب مدرسه برگزار خواهد شد

  برگزاری این مدرسه ها به صورت ماهانه و دوره ای در استانهای مختلف کشور در حال برنامه ریزی است که در اولین مرحله در شهر تهران در تاریخ 22 الی 31 فروردین به مدت ده روز  برگزار خواهد شد.

 

تعدادی از کارگاهای برنامه ریزی شده:

1- کارگاه سه روزه نوروفیدبک و بیوفیدبک مقدماتی 22 تا 24 فروردین 97 

2- کارگاه دوروزه تشخیصی QEEG و Clinical Q در 29-30 فروردین 97

3-دوره 5 روزه آموزش نرم افزار متلب ویژه علوم اعصاب و پردازش سیگنال( 25 ساعت)

4- دوره 15 ساعته آشنایی با مبانی علوم شناختی، 23-25 فروردین 97

5- دوره 15 ساعته کاربرد الکترونیک در الکتروفیزیولوژی و فیزیک سیگنال، 26-28 فروردین 97

6- دوره  EEG/ERP پتانسیل وابسته به رویداد و الکتروانسفالوگرافی، 29-30 فروردین 97

7- کارگاه سایکوفیزیک بینایی یک روزه، 25 فروردین 97

8- کارگاه دوروزه الکتروفیزیولوژی حیوانی مقدماتی( ثبت سیگنالهای حیاتی مغز و قلب و عضله ، کار با حیوانات ازمایشگاهی، روشهای بیهوشی و جراحی  )،22-23 فروردین 97

9- کارگاه دو روزه الکتروفیزیولوژی حیوانی پیشرفته(ثبت سیگنال تک واحدی، ثبت پتانسیل میدانی ،سرعت هدایت عصبی و کیندلینگ )،24-25 فروردین 97

10- کارگاه یک روزه تخصصی اختلال بیش فعالی ویژه روانشناسان

11-آشنایی با کاربرد ها و عوارض جانبی دارو های اعصاب و روان 

در تمامی کارگاه ها مدرک بی المللی به شرکت کنندگان داده خواهد شد.

روز اختتامیه در روز 31 فروردین میباشد. 

  

         آموزش نوروفیدبک        

    
     مقدماتی:          

1.     نحوه ثبت EEG و آشنایی با مفاهیم سیگنال

2.     اتصال الکترودها بر روی جمجمه ( سیستم 20-10)

3.     چک کردن صحت سیگنال

4.     ارزیابی بر اساس جمعیت نرمال

5.     آنالیز داده ها

6.     استفاده از پروتکل های درمانی نوروفیدبک

7.     نحوه کار با دستگاه eWave

8.     نحوه کار با نرم افزار eProbe

 

 

    پیشرفته:             

 

1.     نکات مرتبط با مراجعان و اثربخشی بیشتر نوروفیدبک

2.     ارزیابی بر اساس جمعیت بالینی

3.     تعریف پروتکل های درمانی نوروفیدبک

4.     استفاده از پروتکل های متنوع

5.     نحوه کار با دستگاه eWave

6.     نحوه کار با نرم افزار eProbe

7.     مشاوره فنی درباره خرید دستگاه نوروفیدبک

         آموزش نوروفیدبک        

    
     مقدماتی:          

1.     نحوه ثبت EEG و آشنایی با مفاهیم سیگنال

2.     اتصال الکترودها بر روی جمجمه ( سیستم 20-10)

3.     چک کردن صحت سیگنال

4.     ارزیابی بر اساس جمعیت نرمال

5.     آنالیز داده ها

6.     استفاده از پروتکل های درمانی نوروفیدبک

7.     نحوه کار با دستگاه eWave

8.     نحوه کار با نرم افزار eProbe

 

 

    پیشرفته:             

 

1.     نکات مرتبط با مراجعان و اثربخشی بیشتر نوروفیدبک

2.     ارزیابی بر اساس جمعیت بالینی

3.     تعریف پروتکل های درمانی نوروفیدبک

4.     استفاده از پروتکل های متنوع

5.     نحوه کار با دستگاه eWave

6.     نحوه کار با نرم افزار eProbe

7.     مشاوره فنی درباره خرید دستگاه نوروفیدبک

 اولین مدرسه الکتروفیزیولوژی و علوم شناختی

 

به توجه به گسترش فعالیت های کارگاهی موسسه پرتو دانش در سال 96 و برگزاری بیش از 40 کارگاه با موضوعات مختلف در بخش علوم اعصاب و الکتروفیزیولوژی، کارگاههای موسسه پرتو دانش در سال 97 در قالب مدرسه برگزار خواهد شد

  برگزاری این مدرسه ها به صورت ماهانه و دوره ای در استانهای مختلف کشور در حال برنامه ریزی است که در اولین مرحله در شهر تهران در تاریخ 22 الی 31 فروردین به مدت ده روز  برگزار خواهد شد.

 

تعدادی از کارگاهای برنامه ریزی شده:

1- کارگاه سه روزه نوروفیدبک و بیوفیدبک مقدماتی 22 تا 24 فروردین 97 

2- کارگاه دوروزه تشخیصی QEEG و Clinical Q در 29-30 فروردین 97

3-دوره 5 روزه آموزش نرم افزار متلب ویژه علوم اعصاب و پردازش سیگنال( 25 ساعت)

4- دوره 15 ساعته آشنایی با مبانی علوم شناختی، 23-25 فروردین 97

5- دوره 15 ساعته کاربرد الکترونیک در الکتروفیزیولوژی و فیزیک سیگنال، 26-28 فروردین 97

6- دوره  EEG/ERP پتانسیل وابسته به رویداد و الکتروانسفالوگرافی، 29-30 فروردین 97

7- کارگاه سایکوفیزیک بینایی یک روزه، 25 فروردین 97

8- کارگاه دوروزه الکتروفیزیولوژی حیوانی مقدماتی( ثبت سیگنالهای حیاتی مغز و قلب و عضله ، کار با حیوانات ازمایشگاهی، روشهای بیهوشی و جراحی  )،22-23 فروردین 97

9- کارگاه دو روزه الکتروفیزیولوژی حیوانی پیشرفته(ثبت سیگنال تک واحدی، ثبت پتانسیل میدانی ،سرعت هدایت عصبی و کیندلینگ )،24-25 فروردین 97

10- کارگاه یک روزه تخصصی اختلال بیش فعالی ویژه روانشناسان

11-آشنایی با کاربرد ها و عوارض جانبی دارو های اعصاب و روان 

در تمامی کارگاه ها مدرک بی المللی به شرکت کنندگان داده خواهد شد.

روز اختتامیه در روز 31 فروردین میباشد. 

  

بالا